สื่อรูปแบบใหม่

บริการใหมจาก TOT เพื่อใหองคกรธุรกิจสามารมีเครื่องมือของตัวเองในการสื่อสารการตลาดกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริการนี้จะสามารถสงขอความการประชาสัมพันธ ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน SMS / Flash SMS / Long SMS และ MMS ไปใหลูกคาไดในทันทีที่ติดตอเขามายังองคกร

แบบฟอร์มสมัครบริการ

ช่องทางในการสมัครเข้าใช้งาน

สนใจ และสมัครใช้บริการโทร. 1490
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการหรือแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงบริการได้ที่นี่
แบบฟอร์มสมัครบริการ  ::  แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงบริการ