VDO สอนการใช้งาน

การตั้งค่าส่งข้อความ

การตั้งค่าข้อความพิเศษ

การตั้งค่าความถี่ และตั้งเวลาส่งข้อความ

การตั้งค่ากลุ่มเบอร์โทรศัพท์

การตั้งค่ากลุ่มเบอร์ผู้ติดต่อ

การตั้งค่าส่งข้อความถึงผู้ติดต่อ และตั้งค่าผู้ติดต่อที่ไม่รับข้อความ

เมนูรายงาน และสถิติการใช้บริการ

เมนูข้อมูลทั่วไป