Contact Information

  • เลขที่ 1371 อาคารแคปปิตอล แมนชั่น ถนนพหลโยธิน
    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
    กรุงเทพ 10400
    โทร 02-278-7920
    แฟกซ์ 02-278-7921

View Full Map

Client Feedback

ความพอใจของลูกค้าที่ใช้งาน Greeting Call - 95%
ยอดขายเพิ่มขึิ้น - 80%
ข่าวสารส่งถึงมือลูกค้า - 100%
ส่งข่าวสารได้ถุกกลุ่มเป้าหมาย - 100%