คําขอใช้บริการ TOT Greeting Call / TOT Greeting Call Service Form


ข้อมูลผู้ใช้บริการ/ Data of Subscriber

ประเภทการขอใช้บริการ

ประเภทนิติบุคคล*

ชื่อนิติบุคคล*

คำนำหน้าชื่อ*

ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม*

นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม*

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนนิติบุคคล*

คำนำหน้าชื่อ*

ชื่อ*

นามสกุล*

ประเภทบัตร*

เลขที่บัตร*

วันหมดอายุบัตร*

ข้อมูลทางธุรกิจ/ Data of Business

กลุ่มธุรกิจ*

ประเภทธุรกิจ*

ขนาดของธุรกิจ*

GreetingCall powered by TOT © 2015 Greeting Call. All rights reserved.